Oplossingsgerichte aanpak

Claim

Claim instellen?

MAAK Advocaten handelt claims voor u af en neemt het voortouw bij de opstart van een incassotraject. Als u een claim heeft op een niet-betalende partij, stellen de specialisten van MAAK Advocaten een sommatiebrief op. Blijft betaling onverhoopt uit, dan staan we u als advocaat ter zijde bij de civiele rechter. MAAK procedeert bij iedere overheidsrechter in Nederland, met uitzondering van de Hoge Raad. De misgelopen contractuele of wettelijke (handels)rente, eventuele kosten voor een beslaglegging en een conforme incassovergoeding zullen onderdeel van de claim vormen. Bij een positief oordeel van de rechter zullen we in nauw contact met een deurwaarder uw claim trachten te verhalen op de wederpartij.

Claim lager dan EUR 25.000?

Voor uw claim is er een tweetal opties: naar de kantonrechter voor een uitgebreide procedure (bodemprocedure) of naar de kantonrechter voor een spoedprocedure (kort geding). Laat u vrijblijvend door uw advocaat informeren over de opties door het contactformulier in te vullen.

Claim EUR 25.000 of meer?

Gaat het om een bedrag van EUR 25.000 of meer, dan heeft u voor een procedure twee mogelijkheden: een uitgebreide procedure (bodemprocedure) starten of een spoedprocedure (kort geding) beginnen. Vul vrijblijvend het contactformulier in of spreek direct telefonisch met een specialist en informeer naar de mogelijkheden.

Claim ontvangen?

Een procesadvocaat van MAAK bespreekt met u de claim en bereidt met u een verweer voor en stelt (waar nodig) een tegeneis in. Bent u gedagvaard, dan kunnen we ons namens u stellen en u in de procedure bijstaan. Dat doen wij ook bij een verdediging voor iedere overheidsrechter in Nederland, met uitzondering van de Hoge Raad.

Ervaring
 • opstellen sommatiebrief, vorderen incassokosten en contractuele/wettelijke (handels) rente
 • leggen van conservatoir beslag op bezittingen van een debiteur, waarmee mogelijk wordt voorkomen dat een debiteur bezittingen wegmaakt voorafgaand of tijdens een juridische procedure
 • leggen van bewijsbeslag, waarmee belangrijke informatie voorafgaand of tijdens de procedure kan worden veiliggesteld
 • voeren van procedures over het niet (goed) nakomen of beëindigen van diverse soorten handelsovereenkomsten, zoals koop | distributie | franchise | agentuur en diensten
 • voeren van kort geding procedures om nakoming van een contractuele prestatie af te dwingen, een onrechtmatige situatie te beëindigen of beslag op te heffen.
Diensten
 • vrijblijvend eerste gesprek
 • sommatiebrief opstellen
 • (conservatoir) beslag leggen
 • voeren van een civiele procedure
 • voeren van een (spoedeisende) kort geding procedure
 • voeren van onderhandelingen
Lees meer over het kort geding:

Spoed bij uw vordering? De kort geding advocaat bespreekt 5 punten waar de rechter op let.

Expertise

Beslaglegging

MAAK Advocaten heeft veel expertise in huis met betrekking tot het leggen van conservatoir beslag. Door een verzoek bij de rechter in te dienen tot het vroegtijdig ‘bevriezen’ van vermogensbestanddelen of bedrijfsinformatie van uw debiteur, kunt u doorgaans snel van de Nederlandse voorzieningenrechter een verlof krijgen om bezittingen van de debiteur te beslaan. In de regel weet u na een beslag op een bankrekening binnen vier weken of uw beslag doel heeft getroffen. Treft het beslag doel, dan heeft u na een succesvolle afloop van de procedure, bezittingen waar u zich op kan verhalen, of documenten waarin u inzage kan verkrijgen. Vreest u een beslaglegging? Dan kunnen we bij bepaalde rechtbanken een verzoek voor u instellen dat u eerst moet worden gehoord, voordat uw vermogen of gegevens mogen worden beslagen.

Nieuw in 2017: Europees bankbeslag

Op 18 januari 2017 is ook de verordening (EU) Nr. 655/2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken (kort gezegd: het “Europese bankbeslag”) in werking getreden. Heeft u een vordering op een buitenlandse schuldenaar en vreest u dat de schuldenaar vermogen weg zal maken? Informeer dan bij MAAK Advocaten naar de mogelijkheden van een bankbeslag in het betreffende land.

Ervaring
 • leggen van conservatoir beslag op bezittingen van een debiteur, waarmee werd voorkomen dat een debiteur bezittingen wegmaakt voorafgaand of tijdens een juridische procedure
 • leggen van bewijsbeslag, waarmee belangrijke informatie voorafgaand of tijdens de procedure kan worden veiliggesteld
 • leggen van beslag tot afgifte van goederen
 • voeren van kort geding procedures om beslag op te heffen
Diensten
 • leggen / opheffen van conservatoir beslag
 • voeren van een kort geding
 • opstarten civiele procedure
 • grijsmaken beslag
Gerelateerde blog:

Versterk de verhaalpositie op uw debiteur door conservatoir beslag

Expertise

Procedure

MAAK Advocaten behartigt op verzoek uw belangen in een procedure. Wij beschikken over jarenlange proceservaring en gaan met u in gesprek over de te voeren strategie. Afhankelijk van uw zaak starten we een procedure op voor de rechtbank of het gerechtshof (hoger beroep), of bereiden wij een verdediging voor. MAAK Advocaten brengt uw juridische positie in kaart en begeleidt u gedurende het hele traject. Dat doen we voor iedere overheidsrechter in Nederland, met uitzondering van de Hoge Raad.

Kort geding

Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunnen wij ook een zogenoemde kort geding procedure opstarten bij de voorzieningenrechter. Anders dan in de gangbare bodemprocedure, behaalt u in een kort geding sneller een vonnis, waardoor u op relatief korte termijn weet waar u aan toe bent.

Niet iedere vordering leent zich voor een kort geding. Laat u hierover goed informeren door de specialisten van MAAK Advocaten.

U kunt bij een kort geding denken aan de incasso van een eenvoudige geldvordering (het zogenoemde incasso kort geding), nakoming vorderen van een overeenkomst, beëindigen van een onrechtmatige situatie of andere zaken waarbij een spoedeisende voorziening gewenst is. Verder leent een kort geding zich voor het opkomen tegen een onterechte beslaglegging op bijvoorbeeld uw bankrekening, woning of andere bezittingen.

Ervaring
 • leggen van conservatoir beslag op bezittingen van een debiteur, waarmee mogelijk wordt voorkomen dat een debiteur bezittingen wegmaakt voorafgaand of tijdens een juridische procedure
 • leggen van bewijsbeslag, waarmee belangrijke informatie voorafgaand of tijdens de procedure kan worden veiliggesteld
 • voeren van procedures over het niet (goed) nakomen van diverse soorten overeenkomsten, zoals koop | distributie | franchise | agentuur en diensten
 • voeren van kort geding procedures om nakoming van een contractuele prestatie af te dwingen, een onrechtmatige situatie te beëindigen of beslag op te heffen
Diensten
 • strategische advisering bij procedure
 • civiele procedure in eerste aanleg (rechtbank)
 • kort geding
 • hoger beroep (gerechtshof)
 • conservatoir beslag
 • schikkingsonderhandelingen
Lees meer over het kort geding:

Spoed bij uw vordering? De kort geding advocaat bespreekt 5 punten waar de rechter op let

Beslagleggen of opheffen bij de incasso van een geldvordering

Expertise

Internationaal

MAAK Advocaten adviseert u bij het sluiten overeenkomsten met uw buitenlandse handelspartner. Of het nu gaat over de koop van een product of het aangaan van een zakelijke samenwerking, MAAK kent de belangrijkste facetten van het internationaal zakendoen. Wij kunnen de communicatie in het Engels, Duits en Nederlands voor u verzorgen. Hiermee worden taalbarrières overbrugd en wordt de kans op een beter resultaat vergroot.

Wanneer u in conflict bent beland met uw buitenlandse handelspartner, bent u vaak (zonder dat u zich daarvan bewust bent) onderworpen aan Europese / uniforme regelgeving. De specialisten van MAAK zijn thuis in deze regels en brengen uw positie in kaart. Wanneer dit in het belang van de zaak is, starten we graag namens u de communicatie op met uw buitenlandse handelspartner en voeren we zo nodig een procedure.

Ervaring
 • opstarten Nederlandse procedure namens Duitse partij uit de auto-industrie
 • in kort geding nakoming afdwingen van een contractuele prestatie door een buitenlandse onderneming uit de cosmetische industrie
 • bijstaan van een buitenlandse onderneming met een geldvordering op een Nederlandse onderneming
 • dagvaarden Duitse contractspartij voor Nederlandse onderneming in de houtovenindustrie
Diensten
 • afbakenen juridische positie
 • aanschrijven buitenlandse handelspartner
 • voeren van schikkingsonderhandelingen
 • opstarten kort geding
 • opstarten civiele procedure in Nederland
 • conservatoir (bank)beslag in Nederland of Europees buitenland
Lees meer over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden:

Internationaal zakendoen – botsende in- en verkoopvoorwaarden: welke gaan voor?

Expertise

Onderhandelingen

Onderhandelingen kunnen in iedere fase van een beoogde samenwerking of bij het oplossen van een zakelijk geschil opspelen. De advocaten van MAAK onderhandelen uiteenlopende afspraken uit en leggen deze schriftelijk vast. Of dat nu een nieuwe samenwerking betreft of een vaststellingsovereenkomst ter beslechting van een zakelijk geschil, MAAK begeleidt u tijdens ieder stadium. Inhoudelijk sterke onderhandelingen dragen bij aan het succes van een nieuwe samenwerking of bij het bereiken van een goede regeling.

Ervaring
 • treffen schikking tussen beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar en gedupeerde;
 • uitonderhandelen koopovereenkomst voor broeikassen voor een internationale groente- en fruitteler;
 • treffen schikking tijdens een mondelinge behandeling voor een internationale modeketen (vastgelegd in een proces-verbaal door de rechtbank);
 • treffen schikking tussen Duitse onderneming en curator in een zogenoemde renvooiprocedure;
 • onderhandelen over vermeende non-conformiteit van een geleverd product en de kosten daarvan;
 • uitonderhandelen franchiseovereenkomst voor het exploiteren van consumentenattractie.

Onze focus

MAAK Advocaten is een gespecialiseerd advocatenkantoor dat haar cliënten adviseert en vertegenwoordigt op het gebied van commerciële contracten en aansprakelijkheidsrecht. De ervaren advocaten van MAAK assisteren in het bijzonder bij complexe zaken en projecten binnen de maakindustrie. We kennen de specifieke situatie en juridische behoeftes van bijvoorbeeld producenten, importeurs, distributeurs, handelsagenten maar ook die van de consument. Van machines tot speelgoed, van veiligheid tot aansprakelijkheid, van plan tot contract en van geschil tot oplossing. We zetten onze juridische expertise doelgericht in om uw strategische en commerciële behoeftes te ondersteunen, problemen zo effectief mogelijk op te lossen en met u mee te denken over de toekomst.